Thứ 2, ngày 19/03/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Các Văn bản

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2016

09/09/2017 21:55:53 - Lượt xem: 1871

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2015

09/09/2017 21:55:32 - Lượt xem: 676

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2014

09/09/2017 21:54:44 - Lượt xem: 709

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2013

09/09/2017 21:54:00 - Lượt xem: 799

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2012

09/09/2017 21:53:04 - Lượt xem: 659

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2011

09/09/2017 21:52:34 - Lượt xem: 704

Quyết định số 1691/QĐ-YD ngày 09/09/2016

07/09/2017 08:18:59 - Lượt xem: 512

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2016 - 2017

Chi tiết

Quyết định số 1023/QĐ-YD ngày 01/08/2017

07/09/2017 08:18:16 - Lượt xem: 450

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Quyết định số 485A/QĐ-YD ngày 09/09/2016

07/09/2017 08:16:39 - Lượt xem: 438

Quy định mức thu chi phí đào tạo Sau Đại học, Đại học và Cao đẳng từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Chi tiết

Quyết định số 110/QĐ-YD ngày 12/01/2016

07/09/2017 08:14:42 - Lượt xem: 435

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2015 - 2016

Chi tiết

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015

07/09/2017 08:12:31 - Lượt xem: 313

QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021

Chi tiết

Quyết định số 1382/QĐ-YD ngày 19/8/2015

07/09/2017 08:11:40 - Lượt xem: 514

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2015 - 2016

Chi tiết

Quyết định số 1380/QĐ-YD ngày 19/8/2015

07/09/2017 08:11:04 - Lượt xem: 365

Quy định mức thu chi phí đào tạo Đại học, Sau Đại học đối với SV và học viên Lào, Campuchia năm học 2015 - 2016

Chi tiết

Quyết định số 1379/QĐ-YD ngày 19/8/2015

07/09/2017 08:10:26 - Lượt xem: 431

Quy định mức thu chi phí đào tạo Sau Đại học, Đại học, Cao đẳng năm học 2015 - 2016

Chi tiết

Quyết định số 989/QĐ-YD ngày 04/8/2014

07/09/2017 07:41:34 - Lượt xem: 262

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2014 - 2015

Chi tiết